GIỚI THIỆU
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số người đang online: 49
  Số lượt truy cập: 3039105
  QUẢNG CÁO
  [1] 2 3 4 [Sau]
  Tên tài liệu Download
  Cv_2343_Vv_dang_tai_ND_71_ngay_20.9.2023_cua_Chinh_Phu
  CV_919_Vv_thuc_hien_nvu_trong_tam_TT_PBGDPL_thang_9.2023
  CV_916_Vv_HD_cong_tac_pho_bien_giao_duc_phap_luat_trong_nha_truong
  2062-ND-29-nam-2023-tinh-gian-bien-che
  Thong-tu_12.2023_ve_bai-bo-Thong-tu-ve-CCVC
  ND-48_2023_sua-doi-ND-90-ve-danh-gia-xep-loai
  KH_707_trien_khai_thuc_hien_NQ_53_day_manh_thuc_hien_CS_PL_ve_thuc_hanh_tiet_kiem_chong_lang_phi
  KH_1400_Trien_khai_KH_cua_BTV_Tinh_uy_va_UBND_tinh_ve_doi_moi_phuong_thuc_LD_cam_quyen_cua_Dang
  CV_680_Vv_to_chuc_thuc_hien_CTrHD_so_26_cua_BTV_Tinh_uy
  Cv_125_Vv_dang_tai_QD_so_20_cua_UBND_tinh_ban_hanh_QC_to_chuc_tang_le
  ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
  ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT TRƯNG CẦU Ý DÂN
  CV_246_Vv_trien_khai_thuc_hien_TT_10_cua_BNV_QiD_thoi_han_bao_quan_tai_lieu
  KH_187_Tang_cuong_UD_CNTT_va_CDS_trong_GDDT_giai_doan_2023-2025_dinh_huong_den_2030
  CV_190_UBND_tinh_ve_dam_bao_an_toan_thong_tin_mang_voi_he_thong_camera
  QD_04_Ban_hanh_QCHD_ve_phong_chong_toi_pham_AIDS_te_nan_ma_tuy..._0001
  CV_180_Vv_dang_tai_ND_111_cua_Chinh_phu
  KH_202_Trien_khai_thuc_hien_CT_01_ve_PCCC_trong_tinh_hinh_moi
  CV_179_Vv_dang_tai_TT_12_cua_Bo_truong_BNV
  KH_146_Truyen_thong_ve_giao_duc_va_dao_tao_nam_2023
  CV_169_Vv_pho_bien_Bo_TL_HD_hoat_dong_giao_duc_dao_duc_loi_song_cho_HS
  KH_115_Thuc_hien_cong_tac_phong_chong_tham_nhung_nam_2023
  CV_168_Vv_Huong_dan_thuc_hien_ND_116._ND_81._ND_38_ND_105_va_TT_42
  KH_91_Trien_khai_thuc_hien_cong_tac_dan_van_chinh_quyen_nam_2023
  CV_160_Vv_HD_thuc_hienNQ_38_cua_HDND_tinh
  KH_88_Thuc_hien_cong_tac_pho_bien_GDPL_nam_2023
  CV_102_Vv_Huong_ung_ngay_Dat_ngap_nuoc_The_gioi_nam_2023
  CV_58_Vv_de_xuat_nhung_vde_lien_quan_trien_khai_CTr_GDPT_2018_tai_cac_dvi_0001
  TT_BGDDT_Quy_che_BDTX_cc60219e8c
  TT_29_2021_TT_BGDDT_ngung ap dung trinh do chuan  [1] 2 3 4 [Sau]
  TÌM KIẾM


  Hỗ trợ trực tuyến
  Nguyễn Thị Lan Nhung-HT
  Nguyễn Thị Lan Nhung-HT
  Nguyễn Mai Nhung-PHT
  Nguyễn Mai Nhung-PHT
  Phạm Văn Tiến- QTM
  Phạm Văn Tiến- QTM
  ĐĂNG NHẬP

  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  HÌNH ẢNH
  LIÊN KẾT WEBSITE


  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 LIÊN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
  Điện thoại: 0232.3882620 * Email: thso1lienthuy@lethuy.edu.vn
  Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com